DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

I. Lãnh đạo cơ quan đại diện
Nguyễn Sơn Thủy, Tổng Lãnh sự
Điện thoại di động: 0977845959
Email: thuyns@mofa.gov.vn
 
II. Tổ tổng hợp
Nguyễn Dũng Ân, Lãnh sự
Điện thoại: Cơ quan:536 888 864
                Di động: 718 616 666
Email: nguyendungan@mofa.gov.vn

Nguyễn Trung Dũng, P.Lãnh sự
Điện thoại: Cơ quan:536 888 867
                Di động: 975 736 969
Email: trungdung81@mofa.gov.vn
 

III. Tổ Lãnh sự
Nguyễn Đức Chương, Lãnh sự
Điện thoại: Cơ quan:536 888 867
               Di động: 977 261 370
Email: ducchuong@mofa.gov.vn
Lưu Minh Khuê, Tùy viên Lãnh sự
Điện thoại: Cơ quan:536 888 867
                Di động: 887 184 189
Email: minhkhue@mofa.gov.vn.

IV. Tổ Văn phòng

Nguyễn Đức Mạnh, Lãnh sự
Điện thoại: 887 348 866
Email: manhnd@mofa.gov.vn.
 
V. Đường dây nóng bảo hộ công dân

Điện thoại: (+855)536 888 867
Email: battambang.kh@mofa.gov.vn
Nguyễn Đức Chương, Tiếng Khmer - Việt
Điện thoại: 977 261 370
Email: ducchuong@mofa.gov.vn

Lưu Minh Khuê, Tiếng Anh - Việt
Điện thoại: 887 184 189
Email: minhkhue@mofa.gov.vn.
 
Nguyễn Trung Dũng, Tiếng Anh - Việt
Điện thoại: 975 736 969
Email: trungdung81@mofa.gov.vn

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​